Datum
Rubrik
2018 12 28
Pellets gynnar både dig och hela vårt ekosystem

Pellets gynnar både dig och hela vårt ekosystem

Vill du veta mer om hur pellets bidrar till att minska vårt beroende av fossil bränsleimport? Läs vidare för fyra intressanta fakta om pellets, träbiomassa och de europeiska skogarna.

-        År 2015 kunde EU minska användningen av importerad olja med hela 6 miljarder liter tack vare träpellets.

Pelletsuppvärmning bidrar till att minska vårt beroende av fossila bränslen och importerad energi.

-        Att byta ut en gammal vedspis mot en modernare kan minska partikelutsläppen med upp till 95 procent.

En ny spis eller panna ger inte bara effektivare uppvärmning, utan medför även minskade hälsorisker.

-        Skogstillväxten i Europa motsvarar en fotbollsplan varje minut.

I motsats till vad många tror har skogarna i de 28 EU-länderna växt stadigt under de senaste årtiondena. År 1990 var den totala skogsvolymen i Europa 19,7 miljarder m³, medan den år 2015 uppgick till 26 miljarder m³. Med andra ord har skogsbeståndet ökat med 32 procent under det senaste kvartsseklet.

Historiskt sett har den europeiska bioenergisektorn utvecklats parallellt med andra träbaserade industrier för att dra nytta av icke utnyttjad eller lågvärdig biomassa som spån, sågverksrester, gallringsrester, lågkvalitativt virke samt grenar och toppar. Bioenergianläggningar eldas inte med högklassigt virke.

-        82 procent av energin som går till värme och kyla i Europa kommer från fossila bränslen.

En enkel uppskattning av hur mycket skogsbiomassa som potentiellt kan utnyttjas som energi i ett land går att härleda från storleken på de befintliga skogarna, avverkningsvolymerna och storleken på den skogsbaserade bioenergibranschen. Det internationella energirådet (IEA Bioenergy) har nyligen uppskattat potentialen för användning av skogsbiomassa som energi.

Enligt IEA:s uppskattning kan 180 000 ktoe (dvs. 1 000 ton oljeekvikvalenter) skogsbiomassa utnyttjas som energi förutsatt att den befintliga logistiken optimeras, andelen hållbart brukade skogar ökar och kvalitetsledningen för den utnyttjade biomassan förbättras.

Produktionen av primärenergi med skogsbiomassa i EU-länderna uppgick till 85 278 ktoe år 2015, vilket innebär att det fortfarande finns utrymme att öka utnyttjandet av skogsbiomassa.

Om utnyttjandet av skogsbiomassa ökar till 180 000 ktoe skulle den kunna ersätta 67 procent av den totala landbaserade förbrukningen av fossila bränslen på 2015 års nivå!

Källa: http://www.europeanbioenergyday.eu

 
Tracing script for Hubspot