Datum
Rubrik
2018 06 15
Förnybara material, återvinningsbara material och cirkulär ekonomi – vi har rett ut begreppen

Hållbarhetsfrågor är mycket aktuella just nu, men samtidigt har vi märkt att samma ord ofta används för olika saker. Vi har sammanställt enkla definitioner för termerna bioekonomi, cirkulär ekonomi och fossilbaserade material.

Bioekonomi: ekonomi baserad på förnybara biologiska resurser från land och hav (grödor, skog, fisk, djur och mikroorganismer) för att producera livsmedel, foder, material och energi. Målet är att genom hållbar användning av naturresurser erbjuda biobaserade förnybara lösningar för att minska vårt beroende av begränsade fossilbaserade material.

Cirkulär ekonomi: fokuserar på att bryta den gamla icke-hållbara modellen som går ut på att ”producera, använda och slänga”, och i stället eliminera avfall och skapa ett slutet ekonomiskt kretslopp med hjälp av produktdesign, reparation, återanvändning, renovering och återvinning genom hela värdekedjan. Avfall kan till exempel förebyggas genom att fokusera på produkternas hållfasthet och livslängd samt genom att välja material som går att återvinna.

Fossilbaserade material: material från begräsande resurser, det vill säga råvaror som bara finns i begränsad mängd på jorden. Exempel är mineraler eller fossila organiska material som olja, gas och kol. De är icke-förnybara.

Stora Enso är en del av bioekonomin och vår mission är att ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. Genom att värma med pellets bidrar du till att minska vårt beroende av fossilbaserade material.